Komende jaren 81.500 datacenter vacatures in Europa

datacenter-4266405-280200.jpg

De komende jaren ontstaan er in Europa 81.500 vacatures voor functies in datacenters. Dat blijkt uit een onderzoek van het Uptime Institute. De groei in arbeidsplaatsen bedraagt gemiddeld 2 tot 3% per jaar. Daarnaast is ook sprake van een uitstroom als gevolg van pensionering en mensen die de sector verlaten. Beide trends leveren per saldo dus een forse vraag naar datacenterspecialisten op.

 

Het Uptime Institute publiceerde onlangs een interessant rapport over de ontwikkelingen op de wereldwijde arbeidsmarkt voor datacenterspecialisten. Het gaat om het document ‘The people challenge: Global data center staffing forecast 2021-2025’.

Wat het rapport erg lezenswaardig maakt is het feit dat het een combinatie biedt van voor de hand liggende trends - denk aan: snelle groei van specialisten die in een cloud-omgeving werken - maar ook van ontwikkelingen die gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Een goed voorbeeld van dit laatste punt is het feit dat enterprise datacenters nog altijd de belangrijkste arbeidsmarkt voor datacenterspecialisten vormen. En dat voorlopig ook nog zullen blijven.

 

Algemene cijfers

De helft van de ondervraagde functionarissen (IT-managers en datacentermanagers) had in 2020 moeite om vacatures ingevuld te krijgen. Ter vergelijking: in 2018 klaagde ‘slechts’ 38% over dit probleem. Verder geeft 77% aan dat zij verwachten dat thuiswerken als gevolg van Corona nog lang zal blijven. Deze groep verwacht zelfs dat dit over 2 jaar nog in belangrijke mate het geval zal zijn. Ongeveer eenderde (34%) gaf vorig jaar aan dat de opkomst van Artificial Intelligence zal leiden tot een kleinere vraag naar datacenterspecialisten. Dat is een groei ten opzichte van 2019, toen 29% deze mening was toegedaan.

Overigens denkt 43% van de IT- en datacentermanagers dat AI wel degelijk tot minder werkgelegenheid in datacenters zal leiden, al gaat deze groep er wel van uit dat dit fenomeen nog wel even op zich zal laten wachten (meer dan 5 jaar). Ook de onderzoekers van het Uptime Institute zijn optimistisch over de opkomst van nieuwe technologieën. Maar ook zij gaan er vanuit dat het tot na 2025 zal duren voordat we hier een duidelijke impact op de werkgelegenheid van gaan zien.

Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2019-2025 en omvat de functies die zijn weergegeven in het kader ‘Welke functiegroepen en specialismen zijn onderzocht?’. Let hierbij op dat ‘decommissioning’ ofwel functies en rollen die te maken hebben met het uit gebruik nemen van datacentercapaciteit hier niet onder vallen. Dat lijkt logisch, immers: de behoefte aan datacentercapaciteit groeit nog altijd fors. Toch klopt dat niet helemaal, aangezien wel degelijk datacenters - zeg maar - ‘afgeschakeld’ worden, met name enterprise datacenters.

‘Silver tsunami’

Een van de problemen waar we met name in West-Europa en de Verenigde Staten mee te maken krijgen, is wat de onderzoekers noemen een ‘silver tsunami’. Met andere woorden: een vloedgolf aan datacenterspecialisten die met pensioen gaan. Dit verklaart natuurlijk ook meteen waarom de groei in aantallen arbeidsplaatsen met 2 tot 3% bescheiden is, maar de vraag naar personeel in Europa toch ruim 80.000 bedraagt. Met andere woorden: het gros van de vacatures zal ontstaan doordat mensen uitstromen en niet zozeer doordat we veel nieuwe posities creëren.

In figuur 1 is weergegeven welke rol de in het kader genoemde functiegroepen spelen bij de 5 hoofdgebieden die we bij een datacenter kunnen onderscheiden: strategische eisen en wensen bepalen, ontwerp, bouw, ingebruikname en de operatie. In figuur 2 is te zien hoe groot de wereldwijde werkgelegenheid zich ontwikkelt. In 2019 zaten we met een ‘global’ arbeidsmarkt voor datacenterspecialisten die 1,9 miljoen groot was. Dit jaar zal dit aantal gegroeid zijn tot circa 2,06 miljoen. En aan het einde van de door het Uptime Institute gehanteerde onderzoeksperiode zal de teller op 2,3 miljoen staan. Daarbij is overigens iedere keer sprake van aantallen FTE ofwel ‘full time equivalents’. Overigens is de vraag naar datacenterpersoneel niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Met name in Azië is de netto vraag (dus uitbreiding plus vervanging) met 140.000 zeer fors.

 

Soorten en typen

Het grootste deel van de vraag komt voor rekening van operations-medewerkers. Daarnaast zien we dat er ook een behoorlijke vraag is naar medewerkers die ontwerprollen op zich kunnen nemen voor zowel nieuwe als bestaande datacenters (renovaties). De verdeling naar regio’s is weergegeven in figuur 3.

 

In figuur 4 zijn de arbeidsmarktontwikkelingen ten aanzien van enterprise datacenters, cloud-voorzieningen en colocatie-faciliteiten weergegeven. Hierbij valt natuurlijk meteen de groei van de arbeidsmarkt voor cloud op. Terwijl colocatie vrijwel geen groei te zien geeft. Het meest opvallend is echter de omvang van de werkgelegenheid bij enterprise datacenters. Als de voorspellingen van het Uptime Institute uitkomen, dan is zelfs in 2025 de markt voor datacenterspecialisten in enterprise-datacenters nog altijd beduidend groter dan die voor cloud-faciliteiten. Sterker nog, in 2025 is enterprise ongeveer even groot als cloud plus colo.

 

Ontwikkeling enterprise DC's

Waar komt dit door? Daar heeft het Uptime Institute een paar aardige alinea’s aan gewijd. Allereerst geldt dat het aantal enterprise-faciliteiten nog altijd veel groter is dan de cloud- en colo-voorzieningen. Ze zijn veelal wat kleiner, waardoor ook weinig mogelijkheden bestaan om van schaalvoordelen gebruik te maken. Daarnaast investeren de categorieën ‘cloud’ en ‘colo’ in de regel veel meer geld in efficiency. Denk aan op software gebaseerde monitoring en automatisering van beheer en monitoring. Dit betekent dat men vaak minder medewerkers nodig heeft.

 

Toch zou het volgens de onderzoekers niet terecht zijn om de ontwikkelingen enkel en alleen met deze punten te verklaren. Enterprise datacenters worden zelf namelijk ook steeds efficiënter. Steeds meer grote organisaties rationaliseren hun datacenteraanpak en consolideren meerdere kleinere faciliteiten naar een of enkele grote voorzieningen. Dat maakt langzaam maar zeker economies of scale mogelijk en daarmee een vermindering van de personeelsbezetting. Bovendien gaan meer en meer enterprises over op een hybride aanpak waarbij interne faciliteiten worden gecombineerd met outsourcing via colocatie en hosting. 

 

Opleindingseisen

Tenslotte figuur 5. Hierin is te zien wat de verwachtingen zijn ten aanzien van het opleidingsniveau die aan de diverse specialismen zijn gekoppeld. De onderzoekers stellen daarbij een paar dingen vast die weliswaar interessant zijn, maar niet per definitie nieuw. Allereerst vervullen mensen met een soms zeer afwijkende opleiding dezelfde rollen of functies. Ook is het niet perse nodig dat datacenterspecialisten (zeer) hoog opgeleid zijn. Een formele opleiding is ook niet altijd nodig, terwijl tegelijkertijd wordt vastgesteld dat er heel wat zij-instromers zijn. Met andere woorden: mensen die in andere bedrijfstakken bijvoorbeeld beheer en monitoring van industriële installaties hebben gedaan, blijken in de praktijk prima een vergelijkbare rol te kunnen vervullen binnen een datacenter.

 

Externe invloeden

Iedere voorspelling staat bloot aan externe invloeden, waarvan sommige onverwacht kunnen ontstaan. Daarom hebben de onderzoekers ook een aantal van dit soort aspecten in hun onderzoek benoemd. Het gaat om:

 

  • Automatisering en AI - Dat dit soort technologie impact zal hebben staat vast. De vraag waar veel analisten het echter niet eens over zijn is hoe heftig die impact zal zijn en hoe snel die voelbaar zal zijn.
  • De opkomst van edge - Edge is natuurlijk een trend waar we bij DatacenterWorks al jaren over schrijven. Slechts 1 op de 5 voor dit onderzoek ondervraagde managers geeft echter aan dat zij verwachten dat dit tot een duidelijke impact op de werkgelegenheid zal leiden. De v raag is of dit klopt.
  • Bedrijfskritische applicaties met 24/7-support - Dit aspect is extra actueel tijdens deze pandemie. Aan de ene kant groeit de afhankelijkheid van bepaalde applicaties en is 24/7 ondersteuning nodig - wat meer vraag naar mensen zou kunnen betekenen. Maar door Corona werken veel supportmensen thuis en lijkt er sprake te zijn van een groeiende flexibiliteit. En dat kan juist weer tot een vermindering van de vraag leiden. Het is dus afwachten hoe dit punt zich de komende jaren ontwikkeld.
  • Ontwikkelingen ten aanzien van ontwerpmethoden - Het aantal datacenters groeit nog altijd. Ook worden bestaande faciliteiten op basis van nieuwe concepten uitgebreid of aangepast. Er wordt sneller en anders ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld via modulaire bouwblokken. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de werkgelegenheid.
  • Vergrijzing - Tenslotte de vergrijzing. Met name in Europa en de VS speelt dit punt. De onderzoekers verwachten dat de eerder genoemde ‘silver tsunami’ niet zo heftig zal zijn. Eerder zien zij een vertrek van oudgedienden dat uitgesmeerd zal zijn over een aantal jaren. Hierdoor krijgen nieuwkomers de kans vrijkomende functies in te nemen en bovendien te leren van de ervaringen van collega’s die vaak al heel lang als datacenterspecialist actief zijn.
Lees ook
Incidenten bij TikTok laten de security-risico’s zien die datacenters soms lopen

Incidenten bij TikTok laten de security-risico’s zien die datacenters soms lopen

Incidenten bij het controversiële TikTok laten zien hoe snel en gemakkelijk operationele procedures in datacenters overtreden kunnen worden. Theorie en praktijk lijken vaak ver uit elkaar te liggen. Met grote gevolgen voor de security in deze faciliteiten.

Keppel wil drijvend datacenter bouwen

Keppel wil drijvend datacenter bouwen

Als de ruimte beperkt is maar de behoefte aan digitale infrastructuur groot, dan moeten we creatief worden. Daarom werkt Keppel Data Centres in Singapore aan de ontwikkeling van een drijvend datacenter.

Uptime Institute: ’90% bedrijven verwacht meer datacentercapaciteit nodig te hebben’

Uptime Institute: ’90% bedrijven verwacht meer datacentercapaciteit nodig te hebben’

Terwijl meer en meer techbedrijven moeten afslanken nu de COVID 19-pandemie achter de rug is, verwachten veel enteroprise-organisaties juist een uitbreiding van de benodigde datacenter-capaciteit.