Rabo: Behoefte aan energiehandelsplatforms en energy hubs per bedrijfsterrein

wonderlane-6zlgM-GUd6I-unsplash

 

Willen de 3500 bedrijfsterreinen die ons land telt snel en efficient een energietransitie tot stand brengen, dan is er behoefte aan energiehandelsplatforms en energy hubs. Daarmee kunnen vraag en aanbod per bedrijfsterrein veel beter op elkaar worden afgestemd. Dat stelt Rabobank in een kennisdocument over de energietransitie op bedrijfsterreinen. Voor kleinere datacenters en enterprise serverruimtes zou zo’n aanpak grote voordelen bieden.

Een van de uitgangspunt van de bank is dat lokaal opgewekte energie ook het beste lokaal kan worden afgenomen en gebruikt. Het over lange afstanden transporteren van energie leidt immers tot stevige verliezen en betekent bovendien dat de kans op congestie op kruispunten en knooppunten alleen maar toeneemt.

Handelsplatformen kunnen een cruciale rol spelen in het in kaart brengen van de lokale vraag naar energie evenals de lokale opwekcapaciteit (onder andere elektriciteit en warmte). Bovendien kan via zo’n platform tot prijsbepaling gekomen worden. Ook regelt een dergelijk systeem de administratieve afhandeling van de levering van energie. Een smart energy hub speelt hierbij de rol van opslagpunt en schokdemper in het netwerk dat er voor zorgt dat als vraag en aanbod uit de pas lopen er voldoende buffercapaciteit is voor tijdelijke opslag of tijdelijke extra levering van energie.

Waar grote datacenters inmiddels eerste stappen zetten op weg naar hergebruik van restwarmte of het afnemen dan wel zelf opwekken van elektrische energie via bijvoorbeeld energy storage systemen, zijn bedrijven met in-house datacenters en serverruimtes nog niet zover. Het ontbreekt bij hen vaak aan expertise en tijd om aan dit soort onderwerpen voldoende aandacht te geven. Ook is het voor hen nog maar zeer de vraag of de investeringen in bijvoorbeeld batterijen in een serverruimte of leidingen naar een warmtebedrijf voor restwarmte wel haalbaar zijn. Samenwerking tussen meerdere bedrijven met ieder hun eigen IT-voorzieningen kan dan tot een betere positie rond de energietransitie leiden, maar vereist wel dat hier voldoende tijd en aandacht voor is.

Rabobank stelt in het kennisdocument: ‘…het [heeft] meer voeten in aarde om een energy hub op te richten dan om een energiehandelsplatform te gebruiken. Voor dat laatste is de belangrijkste voorwaarde dat ten minste twee bedrijven samen energie willen uitwisselen. Om dat te kunnen doen moeten zij beide klant worden bij hetzelfde energiehandelsplatform. Dat kan alleen wanneer deze bedrijven hun bestaande energiecontracten kunnen opzeggen. Soms hebben bedrijven echter voor langere tijd vaste contracten afgesloten en kunnen ze niet op korte termijn overstappen naar de energieleverancier die ook het energiehandelsplatform beheert. In dit geval moeten plannen voor het delen van energie op de lange baan worden geschoven. Het is de bedoeling dat de nieuwe energiewet het onderling delen van energie tussen kleinverbruikers makkelijker maakt, maar het is op dit moment onduidelijk wanneer deze wet ingaat’.

Een energy hub oprichten is veel ingewikkelder, stelt de bank vast. Allereerst moet er op een bedrijventerrein een zekere mate van organisatie bestaan, waarbij zoveel mogelijk bedrijven met elkaar in gesprek zijn of gaan over gemeenschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en verduurzaming. Dat is lang niet altijd het geval. De overheid probeert hierin te ondersteunen, onder andere via het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Ook veel provincies ondersteunen de verduurzaming van bedrijventerreinen actief, concludeert de bank. ‘Daarnaast nemen gemeenten regelmatig het voortouw bij het opzetten van verduurzamingsprogramma’s voor bedrijventerreinen en het verbinden van de juiste partijen. Dit kost echter wel tijd'.

‘Een ander lastig punt’, zo stelt de bank, ‘is dat veel bedrijven weinig tot geen gedetailleerd inzicht hebben in hun huidige en historische energieverbruik. Om een gedegen plan te kunnen maken om een energy hub te ontwerpen op een bedrijventerrein is dit echter onmisbaar. Ook worden energiestromen meestal niet realtime bemeten, wat nodig is om invoeding en afname van elektriciteit af te stemmen op de beschikbare infrastructuur’.aarom pleit de Rabobank voor het ontwikkelen van een standaard blauwdruk voor het opzetten van een smart energy hub. Daar wordt inmiddels aan gewerkt door organisaties als Mooi-Eigen, waarin onder andere de RVO mee doet. Het ontbreken van een - zeg maar - standaard opzet van een energy hub zit de energietransitie op veel bedrijfsterreinen vooralsnog wel in de weg. De Rabo concludeert dan ook: ‘Gezien de vele barrières die er op dit moment (nog) zijn, vereist de ontwikkeling voorlopig nog wel maatwerk en zal het nog even duren voordat elk bedrijventerrein een energy hub heeft’.

Meer over
Lees ook
Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk.

Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Als in Duitsland de pers schrijft over een nieuw en groot datacenter is dat in principe geen nieuws voor de Nederlandse markt. Anders wordt het als het persbericht, waar iedereen naar verwijst, een paar punten bevat die juist elke Nederlander met kennis van de lokale datacentermarkt direct opvalt.