‘Vraag naar kennis over  deuren in datacenters neemt snel toe’

unsplash deuren

Als je aan een datacenter denkt, denk je niet meteen aan deuren. Toch spelen ze een cruciale rol. Ze zorgen ervoor dat de juiste mensen op de juiste plekken kunnen komen. En ze dienen ongewenste zaken buiten te houden. Of in ieder geval te vertragen. Denk aan ongewenste bezoekers en brand. Het gebruiken van de juiste deuren dient daarom een belangrijk aandachtspunt te zijn bij de inrichting of herinrichting van een serverruimte of datacenter.

Om een beter inzicht te krijgen in de prioriteit die datacenters geven aan het selecteren van de juiste deuren en de keuzes die ze daarbij maken, heeft DatacenterWorks in samenwerking met Pb7 Research en in opdracht van Novoferm tachtig datacenter-beslissers ondervraagd. Belangrijke conclusie: deuren krijgen relatief weinig aandacht, maar worden wel als cruciaal voor continuïteit en veiligheid gezien.

Dynamiek

Het eerste dat opvalt in het onderzoek, is dat de dynamiek van de ­investeringen in datacenters onverminderd hoog is. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat binnen twee jaar een upgrade gaat plaatsvinden. Maar ook groot onderhoud staat bij bijna vier op de tien op de agenda. Daarnaast zijn er ook veel nieuwbouwplannen voor zowel datacenters als in-huis serverruimten. Al met al betekent dat dat het merendeel van de Nederlandse bedrijven keuzes op het gebied van deuren zal moeten maken.

deuren1

Van de onderzochte bedrijven geeft ongeveer de helft (52%) aan over stalen loopdeuren te beschikken. Daarbij gaat het meestal om tien tot vijftig stuks. Ongeveer de helft daar weer van (25% van het totaal) verwacht nieuwe stalen loopdeuren nodig te hebben in de komende twee jaar. Opvallend is het toch grote aantal dat aangeeft geen stalen loopdeuren te gebruiken of niet te weten wat voor deuren er worden gebruikt.

Eisen

Hoewel maar net de helft van de datacenters en serverruimten van stalen loopdeuren gebruikmaakt, stellen de meeste respondenten (87%) wel degelijk eisen aan deze deuren. Gemiddeld genomen ­maken datacenters gebruik van deuren die minimaal zestig minuten brandwerend zijn. Er zijn enkele respondenten die stellen dat de eisen worden aangescherpt, maar voor de meeste organisaties geldt dat daar weinig in geschoven wordt.

deuren2

De respondenten hadden veel moeite met het aangeven welke eisen aan deuren worden gesteld op het gebied van inbraakwerende eigenschappen. Veruit de meeste respondenten hebben de kennis voor wat betreft de gangbare standaarden niet paraat. Wel zijn er relatief veel respondenten die een behoefte zien om de eisen aan te scherpen. Het totaalbeeld dat zo vooral ontstaat, is dat er weinig aandacht is en ­prioriteit wordt gegeven aan (stalen) loopdeuren. Voor zover de ­aandacht er is, zal die vooral aanwezig zijn in perioden dat deuren vanwege onderhoud of nieuwbouw onvermijdelijk op de agenda ­komen te staan.

Inrichting of herinrichting

Als datacenters bezig zijn met de inrichting of herinrichting van computerruimten, beschikt men wel degelijk over een duidelijke set eisen die worden gesteld aan de deuren. Uiteraard staan brandvertraging en inbraakwering bij de meesten op de agenda. Ook geldt voor de meeste respondenten dat de deuren moeten aansluiten op gebouwbeheersystemen, zodat ze bijvoorbeeld van afstand kunnen worden ­geopend. Wat vooral ontbreekt is de planning van de installatie, om te voorkomen dat verschillende installateurs elkaar in de weg lopen. Daar wordt maar door een op de zes rekening mee gehouden. 

deuren3

Maar dat betekent nog niet dat loopdeuren ook altijd volwaardig mee worden genomen in de ontwerpfase. Hoewel er maar weinig bedrijven zeggen dat de loopdeuren echt als een sluitpost worden ­beschouwd, neemt minder dan de helft van de respondenten loopdeuren volop mee in de ontwerpfase. Bijna net zo vaak is er wel aandacht, maar is er toch een wat beperkte prioriteitstelling. Terwijl loopdeuren dus maar een beperkte hoeveelheid aandacht krijgen, zijn ze wel een cruciaal onderdeel van de bescherming van de apparatuur die in het datacenter staat. Het risico ontstaat zo dat bij deuren naar een minimale set aan eisen wordt gekeken en ze vervolgens op basis van de laagste prijs worden aangeschaft.

Conclusies

Veel datacenters en ook de nodige serverruimtes maken gebruik van stalen loopdeuren. Het ontbreekt daarbij vaak aan de kennis van ­belangrijke standaarden, vooral wat inbraakwering betreft, terwijl daar juist wel relatief veel verbeterwensen zijn.

deuren4

Hoewel maar weinig datacenters de loopdeuren als een sluitpost zeggen te behandelen, kan er wel wat verbeteren aan de aandacht die het onderwerp krijgt. Er wordt bijvoorbeeld meestal niet goed nagedacht over de planning van de installatie, waardoor installateurs elkaar in de weg kunnen gaan lopen. En het ontbreekt nogal eens aan prioriteit, waardoor de keuze van producten en leveranciers te gemakkelijk bij de bouwer/installateur wordt neergelegd.

De komende jaren is er veel vraag naar stalen loopdeuren. Dat wordt veroorzaakt door de doorzettende groei en het onderhoud van datacenters en andere computerruimten. Er worden hoge eisen gesteld aan brandvertragende werking en de integratie met gebouwen­beheersystemen en er is een duidelijke behoefte om de inbraak­werendheid te verbeteren. Datacenters zouden er goed aan doen om nog beter na te denken aan de eisen waaraan deze deuren dienen te voldoen en hoe de installatie past binnen de algehele planning.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research