<


Veilig vormgeven van digitale transformatie

Herken en minimaliseer de uitvalsrisico’s van een IT-infrastructuur

Om economische redenen is het voor veel middelgrote bedrijven moeilijk de eigen IT-experts alleen in te zetten voor de monitoring van IT-systemen. De oplossing? Een slim monitoring-softwareprogramma dat de grotendeels geautomatiseerde infrastructuur rondom de computerruimte bewaakt.

Steeds meer bedrijven zijn tegenwoordig aangewezen op continu beschikbare IT-systemen. Een uitval van de IT kost tenslotte veel geld en vertrouwen. Zo toonde het Availability Report 2017 van Veeam aan dat de IT-systemen bij een storing gemiddeld 45 minuten platliggen. De gemiddelde kosten van een uitval liggen rond de 20,4 miljoen euro per bedrijf. Hier komt het verlies aan vertrouwen bij klanten en partners nog bij. Dit zijn indrukwekkende getallen die het belang van een permanente en preventieve controle van het eigen IT-landschap benadrukken. Softwaretools voor het Datacenter Infrastructure Management (DCIM) vormen daarom een belangrijk onderdeel van elke IT-omgeving. Juist voor kleine en middelgrote bedrijven is DCIM de ideale tool om de bedrijfszekerheid van de IT-omgeving te verbeteren. Een monitoringsysteem zou de serverracks, de voeding en de klimatisering continu scannen op eventuele problemen en het technische personeel alsmede de gebouwenbeveiliging vroegtijdig informeren.

Transformatie van start

In de eerste plaats is het van belang dat IT-managers al in het voortraject van de planning met betrekking tot monitoring ervoor zorgen de complexiteit van de bewakingsoplossing te verminderen. In plaats van alle beschikbare functies van de DCIM-software te gebruiken, adviseren wij een focus op de centrale kengetallen rondom het energiemanagement, de beschikbaarheid en de veiligheidsrelevante parameters. Een uitbreiding van de DCIM-ondersteuning richting het monitoren van ITIL-georiënteerde processen (IT Infrastructure Library) zal voor elke op het middensegment gerichte IT een uitdaging vormen. Daarom zou het project in meerdere afgeronde deelprojecten moeten worden verdeeld om de DCIM-software stapsgewijs via diverse infrastructuurcomponenten te implementeren.

fri141793800-300x200 De hoofdtaak van een DCIM-softwareprogramma is het realtime bewaken van de fysieke infrastructuur van een computerruimte met behulp van geschikte sensoren. De berekende gegevens zijn in gebundelde vorm beschikbaar voor de beheerder.

Een belangrijke factor voor het verhogen van de bedrijfszekerheid is het monitoren van de complete voedingsstroom naar de server. Valt één van de componenten in de voedingsketen uit, dan zitten de servers zonder stroom. Onderbrekingsvrije voedingssystemen (UPS) moeten bijvoorbeeld niet alleen bij een uitval bijspringen, maar ook het primaire circuit van het secundaire scheiden en op die manier alle netstoringen uitfilteren. Het bewaken van de UPS-systemen is daarom beslist noodzakelijk. Ook dient de koeling, van de opwekking en verdeling tot het afvoeren van de warmte, continu te worden gecontroleerd. Want zonder een functionerende koeling vindt er oververhitting van de apparaten plaats.

Software alleen is echter niet voldoende: bedrijven hebben een omvangrijk concept nodig dat alle voor een onderbrekingsvrije werking van de IT benodigde afdelingen en medewerkers bij de bewaking betrekt. Dat is behalve de IT-afdeling onder andere het facility management, eventueel de gebouwenbeveiliging en afhankelijk van de beschikbaarheidswens en de branche ook technici bij de online-verkoop en de productie.

De kosten voor de installatie van een structuur overkoepelend DCIM-monitoringsysteem zijn tegenwoordig te overzien. Aanbieders leveren universeel toe te passen drivers voor de integratie van externe apparaten, bijvoorbeeld uit de gebouwentechniek. Flexibel configureerbare protocolconverters dragen de gewenste meetwaarden vervolgens over aan de IT-besturing, waar de monitoring op gestandaardiseerde wijze wordt gepresenteerd.

Nieuwe organisatiestructuren

Bedrijfsconcepten en verantwoordelijkheden zijn vaak historisch gegroeid. Met de introductie van een nieuw DCIM-systeem zouden IT-managers vraagtekens moeten plaatsen bij de bestaande structuren. Door de verantwoordelijkheden te herorganiseren, kunnen kostenplaatsen zinvoller worden toegewezen of kan een alarm praktischer worden gerealiseerd, bijvoorbeeld wanneer de beveiliging direct in de alarmketen is opgenomen.

Kleine oplossing testen

DCIM-systemen zijn ontworpen voor de bewaking van complete computerruimten en bieden daarom een breed palet aan functies. Wie slechts enkele serverracks exploiteert, heeft vaak voldoende aan de software die door de betreffende rack-fabrikant wordt aangeboden. Bedrijven zoals Rittal leveren bijvoorbeeld met het systeem RiZone een modulair opgebouwde DCIM-toepassing, die ook in kleine ruimten zinvol en snel kan worden geïmplementeerd. Indien gewenst kan dit systeem tevens voor de bewaking van complexe infrastructuren worden gebruikt.

Bepalen van veiligheidsbehoefte

Een eerste inventarisatie helpt bij het bepalen van de eigen IT-veiligheidsbehoefte. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Welke IT-systemen zijn bedrijfskritisch en daarom van wezenlijk belang? Welke administratieve taken dienen permanent door de IT-systemen te worden uitgevoerd? Zijn er continu IT-deskundigen beschikbaar? Is er sprake van slechts één IT-standplaats of meerdere? Aan de hand van deze en andere vragen kunnen technici al tijdens de eerste stap de veiligheidsbehoefte inschatten en van daaruit een concept voor monitoring opstellen. De systemen dienen ten minste te worden bewaakt op temperatuur, voeding, toegangsbeveiliging en brandbeveiliging. Lopen in oudere gebouwen de waterleidingen en verwarmingsbuizen door dezelfde ruimte waarin ook de serverracks staan, dan is een waterdetectiemelder een zinvolle investering.

De componenten voor klimatisering, stroombeveiliging en -verdeling communiceren via gangbare netwerkprotocollen met de managementsoftware. Aanvullend kunnen sensoren voor talrijke bedrijfsparameters zoals vocht, stroomopname, openingsstatus van de rack-deuren en temperatuur aan de console worden gekoppeld. Via gestandaardiseerde interfaces, zoals bijvoorbeeld voor BACnet, een netwerkprotocol voor de gebouwenbeveiliging, kan de software ook een koppeling met het facility management tot stand brengen. Vanuit dit totaal aan data kan een zeer nauwkeurig beeld met betrekking tot de actuele status van de IT-systemen alsmede de bijbehorende infrastructuur worden geschetst.

Kostentransparantie verhogen

Met een DCIM-toepassing is het mogelijk de kosten in de computerruimte te optimaliseren en transparanter te verdelen. Dit is nuttig wanneer de IT en het facility management in dezelfde mate gebruikmaken van de IT-omgeving. Duidelijke kengetallen, trends en verbruikersgerichte facturatie helpen de IT-organisatie zichzelf economisch rendabel te positioneren en de kosten in alle vakgebieden te differentiëren.

fri141723800 Temperatuurbewaking is een minimumvereiste voor een efficiënte en veilige werking van de IT. Monitoringsystemen - zoals het modulair opgebouwde Computer Multi Control (CMC) III-systeem van Rittal - maken het mogelijk om IT-omgevingen efficiënt te bewaken.

Wie de IT-bedrijfskosten wil optimaliseren, dient daarvoor eerst het exacte stroomverbruik te bepalen. Een effectief energiemanagement is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die servers en netwerkcomponenten verbruiken. Power Distribution Units (PDU’s) met meetfunctie geven gedetailleerde informatie over het stroomverbruik binnen het IT-rack. Wie slechts enkele serverracks exploiteert, kan deze waarden natuurlijk ook door het facility management laten bepalen. Bijvoorbeeld met een traditionele kWh-meter.

Verstoort DCIM de IT?

Vaak zijn de verantwoordelijken er niet zeker van of de DCIM-toepassing invloed kan hebben op het functioneren van de IT. Aanbieders van professionele DCIM-platforms hebben hun systemen echter al geoptimaliseerd voor een storingvrije werking, zodat de te bewaken IT-infrastructuur niet wordt vertraagd. De DCIM-software RiZone van Rittal draait voor dit doel bijvoorbeeld op een aparte Windows-server en heeft daardoor voldoende eigen resources ter beschikking.

Veilig afsluiten

Voorschriften zoals Basel II verplichten bedrijven om aan bepaalde IT-beveiligingsnormen te voldoen. Hieronder valt het vastleggen welke personen op welk moment toegang tot de IT-systemen hebben. Hiervoor dient het monitoringsysteem te registreren wanneer de deur van een serverrack wordt geopend. Dit is vooral van belang wanneer de IT-racks uitsluitend in een eenvoudig beveiligde technische ruimte of zelfs in een printerruimte staan. Een elektrische handgreep in combinatie met een lezer biedt meer zekerheid: hiermee kan ook de toegang van meerdere personen gedetailleerd en automatisch worden vastgelegd.

Meer dan monitoring

Met DCIM ondersteunen IT-managers de transformatie van de computerruimte naar een soort van IT-fabriek met volledig geautomatiseerde processen. Daar waar de IT-componenten vroeger nog handmatig werden onderhouden, geconfigureerd en bewaakt, dient de ideale computerruimte nu grotendeels autonoom te functioneren. De IT-infrastructuur stelt de voor verschillende workloads benodigde IT-resources afhankelijk van de behoefte ter beschikking en berekent het verbruikte vermogen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo worden de kosten over alle bij de IT-activiteiten betrokkenen verdeeld en kent elke eenheid haar verantwoordelijkheden. DCIM draagt met name bij aan de continuïteit van de energievoorziening en de klimaatregeling aan de infrastructuurzijde, de fysieke beveiliging rond de IT-racks en het bouwen van een brug tussen de infrastructuur en de actieve IT-componenten. De hoge mate van automatisering die hiermee kan worden bereikt geeft IT-experts meer vrijheid voor de strategische verdere ontwikkeling van de computerruimte.

DCIM is echter geen allesomvattend instrument voor alle aspecten van de IT-activiteiten. In de praktijk werkt DCIM parallel aan zeer gespecialiseerde monitoringtools die bijvoorbeeld netwerken, databanken of applicatieservers bewaken. Aan de andere kant van het spectrum is in een heterogeen en complex IT-landschap nog steeds een overkoepelend controle-instrument op de IT-besturing nodig om het geheel voor mensen overzichtelijk te houden.

André Hiddink, Product Manager IT Infrastructuur Rittal

Meer over
Lees ook
Rittal presenteert nieuwe generatie PDU's

Rittal presenteert nieuwe generatie PDU's

Het energieverbruik vormt een belangrijke factor voor een economische werking van de IT. Maximale transparantie bij het verbruik is essentieel. Hiervoor heeft Rittal zijn nieuwe PDUproductfamilie (Power Distribution Unit) uitgerust met uitgebreide meetfuncties voor een gedetailleerde energieanalyse.

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

Bij veel ondernemingen is het datacenter al lang het meest waardevolle bezit van de organisatie. De vraag naar computer- en opslagmiddelen neemt toe, maar dat geldt ook voor de kosten voor het energieverbruik van het datacenter. Daarmee is het voordeel van het optimaliseren van de infrastructuur van het datacenter evident - het is immers een belangrijke...

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Het monitoren en meten van de belangrijkste hardware-componenten binnen het datacenter zijn uitgegroeid tot de belangrijkste kenmerken van de Data Center Infrastructure Management (DCIM) tools die momenteel commercieel beschikbaar zijn. Er bestaat weliswaar geen eensluidende definitie van DCIM, maar veelal wordt hieronder verstaan: het geïntegreerde...