Grip op cijfers; Cijfers uitgelicht; Cijfers…

datacenter

Terwijl de wereld in de greep is van het coronavirus, neemt de behoefte aan informatie flink toe. Betrouwbare informatie, toegankelijk en helder verwoord. Waarbij feiten van geruchten worden gescheiden. Voor datacenters en gebruikers is het nu wellicht tijd om de buitenwacht zo goed mogelijk te informeren over hoe gebruik en verbruik van elektriciteit zich ontwikkelen. De branche vertelt welke acties de overheid neemt, maar ook waar de schoen wringt. Net zoals in de huidige coronacrisis, is het meten van relevante data cruciaal om veranderingen teweeg te brengen. Zonder relevante data weten we niks, kunnen we ook niet bijsturen en legt de industrie geen verantwoording af.

Datacenters zijn niet meer weg te denken in deze tijd en daarnaast hebben ze al enorme slagen gemaakt met betrekking tot energie-efficiëntie. Nu is ook de tijd om gebruikers van datacenters te betrekken bij de volgende verbeterslag. Bijna alle data en tools zijn immers aanwezig, denk aan de data in de BIOS, ILO en UE. Met zijn allen zijn we daartoe in staat. De partijen moeten het met zijn allen doen. De overheid, datacenters, ICT, gebruikers, toeleveranciers en softwareleveranciers. In de LEAP-pilot van de Amsterdam Economic Board, Green IT Amsterdam, RVO NLdigital en ander partijen hebben wij van Certios en WcoolIT een eerste stap gezet om met de overheid en eindgebruikers onderzoek te doen naar het inzetten van een nieuwe meetmethode en naar het besparingspotentieel door het inschakelen van de correcte power management-settings van servers. In een bijna optimale setting werd zelfs bij een van de LEAP-deelnemers 7% energiebesparing gerealiseerd. Wat is dan te realiseren in een niet-optimale setting? 10%? Of misschien wel 70%, we gaan het zien. Maar het voornaamste resultaat uit de pilot is wat mij betreft de bewustwording van het besparingspotentieel op elektriciteit en de aanwezige overcapaciteit van de hardware.

Betrouwbare informatie

Als ik het heb over betrouwbare informatie, dan bedoel ik ook dat deze voor iedereen begrijpelijk moet zijn. De informatie die nu links en rechts beschikbaar is, lijkt niet met elkaar te matchen. Ik kan ten minste geen verbanden leggen. Sterker nog, ze lijken allemaal op zichzelf te staan. Velen meten kennelijk met verschillende maten. Ik kan begrijpen dat vanuit verschillende perspectieven en belangen sommige uitkomsten beter uitkomen. Maar dan nog zou er enig verband in de data te zien moeten zijn.

grafiek 1

Grafiek 1

In een eerder artikel heb ik diverse ‘quotes’ gebruikt. Er worden veel vergelijkingen gebruikt om het huidige en toekomstige ‘verbruik’ van datacenters te illustreren, maar begrijpen we deze vergelijkingen ook? Ik ga de data (infographic grafiek 1) van Energie Beheer Nederland (EBN), vergelijken met de quotes (infographic grafiek 2) van Dutch Datacenter Association.

grafiek 2

Grafiek 2

EBN is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat. Ze voeren gedeelten van het klimaat- en energiebeleid uit voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze zijn een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Mijn aanname is dat deze cijfers een getrouw beeld geven van het totale energieverbruik in Nederland.

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Zij verbinden inmiddels 90% van de markleidende datacenters in Nederland. Zij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie. DDA heeft drie aandachtsgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport.

De vergelijkingen

EBN

  • Mijn aanname is dat de datacenters onder de rubriek Industrie vallen, EBN rapporteert een verbruik van 1.115 PJ door de Industie waarvan 11% Elektriciteit, 123,4 PJ oftewel 34,4 TWh.
  • De gebruikte hernieuwbare energie is 41 PJ oftewel 11,4 TWh
  • Totaal eindverbruik NL is 106 TWh

DDA

  • Nederlandse datacenters hebben een gezamenlijk vermogen van 1.503 MW, het totale verbruik op jaarbasis is 1.503 X 8.760 uur = 13,2 TWh
  • Groene stroom is 80% van verbruikte stroom = 10,5 TWh
  • Restwarmte: Gemiddeld huishouden van 3 personen verbruikt 3,5 MWh, oftewel 0,0000035 TWh. Als warmte ongeveer 70% van het energieverbruik van huishoudens uitmaakt en er volgens DDA 1 miljoen huishouden restwarmte van datacenters kunnen gebruiken, dan is die behoefte 70% x 1.000.000 x 0,000.003.5 = 2,45 TWh.

(https://www.gaslicht.com/energiebesparing/energieverbruik)

Wanneer ik de informatie van EBN en DDA met elkaar vergelijk, kom ik tot de volgende inzichten:

  • 38,4% van elektriciteit verbruikt door de industrie gaat door Datacenter (13,2/34,4)
  • 12,4% van elektriciteitvebruik in NL gaat door Datacenters (13,2/106)
  • 92,1% van de verbruikte hernieuwbare energie gaat door Datacenters (10,5/11,4)
  • 18,5% van de verbruikte energie door DC kan gebruikt worden voor het verwarmen van huishoudens (2,45/13,2)

Dat zijn nog eens cijfers: Datacenters en zijn gebruikers verbruiken 38,4% van de totale Industrie en daarmee 12,4% van alle elektriciteit in Nederland. Bovendien wordt 92,1% van alle hernieuwbare energie door datacenters geconsumeerd. Zo blijft er weinig over voor de rest van Nederland…

Dit zijn cijfers voor heel Nederland. Hoe zit het dan met de cijfers van Amsterdam?

Zijn deze cijfers juist en mag je deze vergelijkingen wel maken? Ik weet het niet, het roept bij mij wel een heleboel vragen op. We denken te weten dat de ICT en de daarmee samenhangende energieverbruik zal blijven stijgen. Moeten we dan niet versneld meer hernieuwbare energie gaan opwekken en kan ons het elektriciteitsnetwerk het wel aan? Moeten we de restwarmte niet versneld gaan inzetten? Interessante vragen, maar wat nu als deze cijfers niet correct zijn? Een afwijking van 1% is al heel veel elektriciteit.

Energiebeheersing

Maar doen we echt aan energiebeheersing? Ik denk het niet. We weten dat de capaciteit en prestaties van servers veel meer zijn toegenomen dan het energieverbruik, maar we zien ook dat het energieverbruik zelf niet is afgenomen. In de cijfers zie we in ieder geval wel dat iedereen verwacht dat het energieverbruik van IT zal blijven groeien, weliswaar niet in de snelheid van de prestatiegroei van IT, maar toch… Hoeveel het blijft stijgen? Ik weet het niet. Wat denkt u? Sowieso is door de klimaatdiscussie een en ander in een stroomversnelling gekomen en is energiebeheersing (hoger) op de agenda gekomen.

Energiebeheersing is niet goed mogelijk zonder dat we weten hoeveel energie datacenters gebruiken, zonder kennis van de grootte van de onderliggende energiecontracten, hoeveel energie wordt opgewekt door wind, zon, alternatief etc. Energie-efficiëntie en duurzaamheid zijn modewoorden en goed voor het imago, maar het wordt tijd om het te onderbouwen met cijfers, met betrouwbare ratio’s, gecoördineerd en gecertificeerd door onafhankelijke instellingen.

Transparantie helpt

Hoe bereiken we dit? In ieder geval door het samen te doen, samen met de overheid, datacenters en belangenvereniging van datacenters en ICT.

Wat is dan de oplossing? ik zou graag een convenant tussen partijen zien, waarin is vastgelegd dat er maandelijks wordt gerapporteerd aan de overheid. Server-eigenaren rapporteren de gegevens en geven inzicht in het energieverbruik en gedrag van de servers. Al sinds jaar en dag is relevante data aanwezig in het hart van IT-apparatuur. BIOS, ILO en andere systemen houden deze data keurig bij. Datacenters rapporteren maandelijks hun totale energieverbruik en het energieverbruik geconsumeerd door de servers. Aan de hand van deze informatie kan de overheid vervolgens regelgeving maken, in overleg met de belangenvereniging. Datacenters en ICT-gebruikers kunnen zo de informatie gebruiken voor verantwoording aan hun stakeholders en naar de samenleving.

We moeten uiteindelijk doelstellingen kunnen toetsen aan werkelijke cijfers en de impact van maatregelen kunnen analyseren op basis van betrouwbare cijfers. Anders blijft het hobbyen met cijfers en mooie woorden zonder tastbare resultaten.

De instanties en bedrijven zouden mijn inziens over hun primaire belangen heen moeten stappen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen om de volgende stap in de volwassenheid van deze industrie vorm te geven.

Transparantie helpt. Het begin is er…

  Marco Verzijl

Marco Verzijl is COO van WcooliT

Marco is ruim 15 jaar actief in de datacenterwereld. Van 2005 t/m 2012 bij KyotoCooling bij de ontwikkeling van het Kyotowiel. In 2013 heeft Marco samen met Mees Lodder WCooliT opgericht. WCooliT levert producten en diensten voor het efficiënte datacenter, o.a. op het gebied van fysieke scheiding, turn-key modulair datacenter en 24x7-monitoring.